This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

สำนักงานอธิการบดี

นายศรี แก้วงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนารอน เวียงจันทร์
พระสังคม กิตฺติญาโณ
พระมหาธิติ อนุภทฺโท
พระมหาจีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ
นางสาวนภัสสร กัลปนาท
พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
ผู้อำนวยการ
นายภูวนัย ปริศนา