นางสาวนภัสสร กัลปนาท

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย Website-Security-Management ในวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร การติดตั้งและใช้งาน Windows 10 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙