นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย Website-Security-Management ในวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร การติดตั้งและใช้งาน Windows 10 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้าย CMS เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
  •  หลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙