นายศรี แก้วงาม

Written by Nopadol Penpachoom on . Posted in

ประวัติการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ., ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • Windows 2008 Server ขั้นกลาง
 • Ms Excel ขั้นกลาง
 • Ms PowerPoint ขั้นกลาง
 • Ms Word ขั้นสูง
 • Visio ขั้นต้น
 • Pagemaker ขั้นกลาง
 • Photoshop ขั้นกลาง
 • PHP ขั้นต้น
 • MySQL ขั้นต้น
 • Oracle ขั้นต้น
 • Dreamweaver ขั้นต้น
 • Editplus ขั้นต้น
 • Apache ขั้นสูง
 • IIS ขั้นกลาง
 • Solaris ขั้นกลาง
 • Unix/Linux ขั้นสูง
 • DNS ขั้นสูง
 • Firewall ขั้นสูง
 • LAN/WAN ขั้นสูง
 • Router ขั้นสูง
 • Security ขั้นสูง
 • TCP/IP สูง