พระมหาชัยวุฒิ ชยวุฑฺโฒ

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

 • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 • หลักสูตร MCUNet 1 วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตร การติดตั้งและใช้งาน Windows 10 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้าย CMS เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร การใช้งานระบบ MCU E-Learning รุ่น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • หลักสูตร Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร Google Classroom ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙