พระมหาบุญยง อภิชาโต

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

 • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 • หลักสูตร MCUNet 1 วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย Website-Security-Management ในวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตรการลงวินโดวน์ด้วย Windows สำเร็จรูป ในวันที่ ๒๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย  spybot และ nod32 ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้าย CMS เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 • หลักสูตรการจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ (spybot & nod32) รุ่น ๒ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • หลักสูตร Google Classroom ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙