พระมหาไพศาล วิสาโล

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หลักสูตร MCUNet 1 วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  • หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย  spybot และ nod32 ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร Computer Art & Graphic Design ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตรการจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ (spybot & nod32) รุ่น ๒ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙